อัปโหลดอสังหาริมทรัพย์


อัปโหลดอสังหาริมทรัพย์

* indicates required field
Be realistic, if 15,000 is market value for the property don't ask for 18,000, no one will call re your property!
What is the view from your room?


To give your property the best chance of renting or selling in a competitive market place follow these guidelines: Please make images minimum of 800x600 pixels. Unfortunately images smaller than this will not be clear, may appear pixelated and will not be used on the Mango Condo website because they display badly. Poor quality images may be used on 3rd party websites where you will have less chance of successfully renting or selling your property. ***Please take images in landscape view not portrait! view.


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

Terms and conditions:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : หากคุณส่งอสังหาฯ มาให้ Mangocondo Co.,Ltd คุณจะต้องเซ็นต์เอกสารสัญญาระหว่าง Mangocondo Co.,Ltd และคุณต้องปฏิบัติตามต่อไปนี้ เช่า: เมื่อมีผู้เช่าอสังหาฯ ต้องชำระค่าบริการให้กับ Mangocondo Co.,Ltd ในอัตราธรรมเนียมค่าบริการคือ หนึ่งเดือนของค่าเช่า สำหรับการเช่าในระยะเวลา 1 ปี ส่วนสำหรับเงื่อนไขการเช่าเกินกว่าหนึ่งปีขึ้นไป อัตราค่าบริการจะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาเช่า การจ่ายค่านายหน้าของ Mangocondo Co.,Ltd จะต้องทำการชำระเงินตอนลงนามทำสัญญาเช่า โดยเงินที่ชำระจะได้มาจากผู้เช่า จากเงินมัดจำและเงินล่วงหน้าหนึ่งเดือนของการเช่า ทางเราจะไม่ยอมรับการชำระเงินค่าบริการนายหน้าล่าช้า การขาย: ในการขายอสังหาฯ คุณจะต้องจ่ายค่าบริการนายหน้า 3% ของราคาขาย ให้กับ Mangocondo Co.,Ltd ค่านายหน้าทั้งหมดจะต้องชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานกรมที่ดิน โดยวิธีการชำระเงิน โอนผ่านธนาคาร ดราฟท์ หรือเงินสด ทางเราจะไม่ยอมรับการชำระเงินค่าบริการนายหน้าล่าช้า เพื่อปกป้องสิทธิของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม จะใช้สัญญาที่เป็นธรรมเมื่อทำธุรกรรมกับ Mangocondo Co.,Ltd's ค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในอัรามาตรฐาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ประเทศไทย 0105555063562